Le nostre certificazioni

Certificazione Qualità

UNI EN ISO 9001

Certificazione Ambientale

UNI EN ISO 14001

Marcatura CE Elementi per muratura Categoria I

UNI EN 771-3:2003/A1:2005

Marcatura CE Prefabbricati di cls

UNI EN 13225:2004

Marcatura CE Aggregati

UNI EN 12620:2002/A1:2008; UNI EN 13242:2002/A1:2007